Ô giêng trời bằng kinh bị thấm dột thì xử lý thế nào?

Ô giêng trời bằng kinh bị thấm dột thì xử lý thế nào?

Ô giêng trời bằng kinh bị thấm dột thì xử lý thế nào?